မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Home

Written by Administrator

Grip Technology Group Myanmar Co., Ltd.
Salary : ~
Gender: Male
Region : Yangon
Posted date: 04-May-2018
Close date: 20-May-2018
Address: Building 2, Room 202, Khaboung Avenue,, Hlaing, Yangon

Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: IT Hardware/Software

Company Detail
Company Industry: Computer / IT
No of Employee: Employees 11 to 20

Job Description

– Hardware troubleshooting and repairing
– LAN installation and configuration
– Windows OS installation, configuration, troubleshooting and repairing
– WiFi router & AP installation

Position Requirements

– ဘြဲ႔တစ္ခုခုရ႐ိွၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
– အသက္ (၁၉ – ၂၃)ႏွစ္ၾကား
– Basic Hardware and Networking နားလည္တတ္ကၽြမ္းရမည္။
– Hardware, Networking ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ Certificate မ်ား႐ိွၿပီး IT နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ဖူးပါက ဦးစားေပးမည္။
– နယ္သို႔ခရီးသြားႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ၿပီး တက္ႀကြစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

 

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းအက်ဥ္း၊ ဓါတ္ပံု(၂)ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္းမိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္းတို႔ကို တိုက္(၂)၊ အခန္း(၂၀၂)၊ ခေပါင္းအိမ္ရာ၊ ခေပါင္းလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ email ေပးပို႔၍လည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။