မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Home

Written by Administrator

Job Info:

 • Job Type: Full Time
 • Job Category:HR/ Administrative

Comapny Detail

 • Company Industry: Distribution / Logistics
 • No of Employee: Employees 101 to 500

Job Requirements/strong>

 • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • HR Certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
 • Computer ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
 • HR Function မ်ားနားလည္ထားသူျဖစ္ရမည္။
 • Orientation and Relation ပိုင္းကြ်မ္းက်င္စြာနားလည္လုပ္ေဆာင္ႏုိုင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အေတြ႕အၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
 • ဆယ္မိုင္မွတ္တို္င္အနီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိုင္သူ

How to apply ေလ်ာက္ထားလိုပါက CV form ၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု ၊ (ရပ္ကြက္/ရဲစခန္း/ေလဘာ/မွတ္ပံုုတင္/သန္းေခါင္စာရင္း) မိတၱဴမ်ားႏွင့္တကြ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ e-mail ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။


E-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone no-09251301808
ဆယ္မိုင္မွတ္တုိင္အနီး ၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္